Våra projekt

Hofs Park Genomförda projekt

APP Properties

Om oss Kontakt Nyheter

APP Properties
Storgatan 82A
352 46 Växjö

Tel 0470-71 11 71

info@app-properties.se

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur APP Properties AB (”vi”, ”vår” eller ”oss”) samlar in och behandlar dina personuppgifter.

För oss är det viktigt att du som kund eller potentiell kund ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då PUL (Personuppgiftslagen). Förordningen gäller i hela EU och innebär ett stärkt skydd för dig som kund, samtidigt som högre krav ställs på oss som behandlar dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att göra bostadsaffären så enkel och smidig som möjligt. Lika självklart är det att vi värnar om våra kunders integritet och behandlar personuppgifter på ett respektfullt och säkert sätt.

Till personuppgift klassas sådan data som direkt eller indirekt kan identifiera dig som individ. Det kan till exempel vara namn, personnummer, eller kontaktuppgifter. Behandling av personuppgifter avser all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

I din kontakt med oss kan du komma att lämna vissa personuppgifter, till exempel om du gör en intresseanmälan på vår hemsida eller om du bokar en bostad. När vi ber om att få ta del av dina personuppgifter har vi alltid ett syfte. Vi gör det för att du ska kunna ta del av exempelvis information om specifika projekt, för att vi ska kunna administrera förfrågningar från dig eller för att uppfylla avtal och gällande lagkrav.

Vi behandlar främst dina personuppgifter i följande situationer:

  • I samband med att du lämnar en intresseanmälan på vår hemsida eller på någon av våra specifika projekthemsidor. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att vi ska kunna kommunicera med dig, svara på frågor och förse dig med relevant information kring det aktuella projektet. Vi efterfrågar alltid ditt samtycke i samband med en intresseanmälan och du kan när du vill återkalla ditt samtycke och begära att dina uppgifter ska raderas.
  • I samband med att vi ska förbereda och fullfölja avtal. Det kan till exempel vara om du väljer att gå vidare i en köpprocess i ett av våra projekt. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja avtal med dig som kund, upprätta aktuella handlingar, fakturera och färdigställa din bostad.
  • I samband med att du blir medlem i en bostadsrättsförening. Vi behandlar det praktiska kring föreningens bildande och den administrativa driften. Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är för att vi ska kunna fullfölja avtal och administrativa uppgifter. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna fullfölja ditt köp, fakturering av insatser eller upprättande av bostadsregister. I detta skede sparar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna följa gällande lagkrav som till exempel bokföringslagen och för att vi ska kunna fullfölja garantiärenden.

Vi kan också komma att samla in information om hur du har använt vår hemsida eller specifika projekthemsidor. Denna information samlas in av oss i syfte att utläsa statistik och förbättra våra webbplatser. Syftet är också att kunna visa anpassat och relevant innehåll för dig som besökare. Sådana uppgifter behandlas dock endast i en form som inte kan identifiera dig som individ.

Dina personuppgifter kommer att delas med samarbetspartners, så kallad tredje part, som behandlar personuppgifter för vår räkning. En sådan part kallas ett personuppgiftsbiträde och kan till exempel vara våra systemleverantörer, IT-tjänsteleverantörer, av oss anlitade fastighetsmäklare eller molntjänsteleverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till polisen eller annan myndighet. Med våra samarbetspartners upprättar vi alltid biträdesavtal som reglerar att de inte får använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

Dina personuppgifter behandlas i huvudregel inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en lämplig skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. All intern behandling av dina personuppgifter följer instruktioner i enlighet med gällande lagar och regler. Endast nödvändig personal har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras. Personuppgifter förvaras fysiskt i låsta skåp och vid digital hantering krävs användarnamn samt lösenord för att logga in i aktuella system.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar enbart dina personuppgifter när det krävs för att kunna fullfölja avtal med dig. Behandlingen kan också utgöras av att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna ge dig som intressent eller kund uppdateringar om specifika, befintliga eller planerade projekt. Det kan också vara för att kunna rätta felaktiga uppgifter, följa upp kundärenden eller marknadsföra oss mot dig som besökare på vår hemsida.

Om vi behandlar personuppgifter som för något ändamål enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke så kommer vi alltid inhämta det innan behandling påbörjas.

DINA RÄTTIGHETER NÄR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du som kund eller potentiell kund har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har alltid rätt att:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse av dina personuppgifter
  • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats)
  • Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter. Vi har dock rätt att neka radering om personuppgifterna behövs för att fullfölja avtal eller gällande lagkrav
  • Begära rätten till dataportabilitet, vilket innebär rätten att få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du rätt att när som helst lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Hos Datainspektionen hittar du även utförligare information om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter.

LAGRING OCH EVENTUELL ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna uppfylla de syften de samlades in för. Det kan till exempel vara för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser inklusive på myndighets begäran, följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet eller fullfölja våra avtal.

Vi säljer aldrig vidare de uppgifter du valt att dela med oss till annonsörer eller andra organisationer. Vi samlar bara in de personuppgifter som är relevanta och nödvändiga. Vi lagrar aldrig känsliga personuppgifter såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser.

ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vår integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Vi gör löpande uppdateringar av integritetspolicyn. Aktuell version av finns alltid tillgänglig på www.app-properties.se/integritetspolicy.php

KONTAKTA OSS

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med oss gällande frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på info@app-properties.se

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandling av dina personuppgifter är:
APP Properties AB (Org. nr. 559082–7076)
Storgatan 82A
352 46 Växjö

E-post: info@app-properties.se